Van Büyükşehir Belediyesi'nden o iddialara yalanlama…

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın-yayın organlarında, çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporlarına dayandırılarak yapılan haberlerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya dönük olduğu belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden o iddialara yalanlama…

    Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, bazı basın-yayın organlarında yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, “Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporlarına dayandırılarak yapılan haberlerde konular tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya dönüktür. Medyada iddia edildiğinin aksine raporda kamu zararı ve konusu itibarıyla da suç teşkil eden hiçbir durumun veya uygulamanın söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. Sayıştay düzeltmeleri tamamen teknik hususa ilişkin öneri ve tavsiye niteliğindedir. 2019 Sayıştay raporunun çarpıtıldığı ve denetim sonucunda ne kamunun ne esnafın ne de vatandaşın herhangi bir zararın olmadığı aşikardır. Bu bağlamda yapılan haberler tamamen uydurma olup belediyemizin şeffaflık ilkesi doğrultusunda bazı basın-yayın organlarında iddia edilen söz konusu maddeler ve düzeltmelerin doğrusu aşağıdaki gibidir;

    1-Van Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği iddia edilmiştir. Oysaki Sayıştay Denetçilerinin 2019 Raporunun 1. Maddesinde denetim esnasında denetçilerin ikazı neticesinde gerekli düzeltmelerin yapıldığına yer verilmiştir. Yani yapılan işlemlerin ‘Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve rapora konu olan husus tamamen teknik bir düzeltmeden ibaret olduğu açıktır.

    2-Raporunun denetimi etkilemeyen maddeler başlıklı bölümünün 9. maddesinde “Muhasebe verileri üzerinde yapılan incelemede; faaliyet dönemi içinde toplam 370.839,06-TL mevduat faizi geliri elde edildiği ancak bu gelire ilişkin %15 Gelir Vergisi Stopajı düşülerek 315.214,29-TL net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği, 2020 ve sonrası için gerekli hassasiyetin gösterileceği ve 600.05.01.09.03 Mevduat Faizleri ve 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler hesaplarının ayrı ayrı kullanılarak muhasebeleştirileceği belirtilmesine rağmen söz konusu hata nedeniyle 2019 Bilançosunda bu hesaplar 55.624,77-TL eksik görünmektedir” denilmektedir. Büyükşehir Belediyemizin banka hesaplarının mevduat faiz gelirlerine tahakkuk eden gelir stopaj vergilerinin ve kesintilerinin ilgili bankalar tarafından re’sen kesildiğinden kayıtlarımıza net meblağlar işlenmediği Sayıştay Denetçilerinin ikazları sonucunda tespit edilmiş ve gerekli düzeltme işlemleri yapılmıştır. Bu işlemde ‘Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde yapılmış ve teknik bir düzeltmeden başka bir şey değildir.

   3-Denetimi etkilemeyen maddeler bölümünün 7/A Maddesinde, “539.812,20 –TL bedelle yapılan Koruge Mal Alım İşinde; satın alınan mallar muayene komisyonu tarafından, malların eksiksiz teslim alındığını belirten tutanak düzenlendikten sonra bir başka işletmenin deposuna konularak orada bekletilmiş, malların depolandığı işletme ile Belediye arasında herhangi bir sözleşme bulunmamasına rağmen söz konusu depo belediyenin deposu gibi kullanıldığı” ifade edilmiştir. Bahse konu alımla ilgili sözleşmenin düzenlenen 10.3.1. maddesinde, “Söz konusu boru ve bağlantı elemanları yüklenici firma tarafından Van’da göstereceği bir depoda saklanacak olup muayene ve kabul işlemlerinden sonra 100 iş günü içerisinde, ihtiyaç duyuldukça günlük olarak alınacak” şeklindedir. Bunun yanında aynı sözleşmenin, 12.2.3. maddesinde “Aylık yapılacak olan hak edişlere istinaden ödeme yapılacaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca alımın teknik şartnamesinde, “Satın alınacak malların tümü sözleşme imzalanmasından itibaren, en geç 10 gün içerisinde yüklenicinin deposunda stok olarak bulundurulacaktır. Depoda stok olarak bulundurulan malların muayene kabulü yapıldıktan sonra, kurum malları sözleşmeye göre işe başlama tarihinden itibaren en geç 100 (yüz) gün içinde, günlük olarak ihtiyaca göre teslim alacak ve depoda teslim alınacak malzemenin yüklenmesi yüklenici firmaya ait olacak ve aylık olarak hak ediş düzenlenerek, ödeme yapılacaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla yapılan işlemler yasal mevzuata uygun olup, herhangi bir aykırı işlem bulunmamaktadır.

    4-Denetimi etkilemeyen maddeler bölümünün 3. Maddesinde, “Mahkeme kararları sonucunda ilama bağlanan borçlar ile kesinleşmiş ilamsız borçlara ilişkin anapara ve faiz ödemelerinin Hukuk Müşavirliği Bütçesinin 830.03.04.02.04 tertibinden ödendiği, sadece bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçların Hukuk Müşavirliğinin Diğer Yasal Giderler (03.4.2.90) tertibinden, kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan zarar nedeniyle zarar görenlere ödenmesi gereken ancak uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkânı bulunmayan mahkeme kararına dayalı tazminat ödemelerinin ise Hukuk Müşavirliğinin Kusursuz Tazminatlar (03.4.2.03) ekonomik kodundan ödenmesi mümkündür” ifadelerine yer verilmektedir. Bilgilendirme olarak denetim raporunda ifade edildiği üzere, sadece bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçların “Diğer Yasal Giderler (03.4.2.90) tertibinden”, kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan zarar nedeniyle zarar görenlere ödenmesi gereken ancak uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkânı bulunmayan mahkeme kararına dayalı tazminat ödemelerinin ise “Kusursuz Tazminatlar (03.4.2.03) ekonomik kodundan” işlem yapılmasına başlanmıştır. Dolayısıyla yine yapılan işlemlerin ‘Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve rapora konu olan husus tamamen teknik bir düzeltmeden ibaret olduğu açıktır

    5- Belediyeye ait 388 adet taşıt zimmetinin belediye ile ilişiği kesilmiş olan 6 eski belediye personeli üzerinde devam etiği belirtilmektedir. Yapılan incelemede Belediyemiz demirbaşına kayıtlı tüm araçların sürücülerinin zimmetindedir. Rapora konu edilen hususun eski kayıtlara dayanmakta olup güncel kayıtlarla ilgisi bulunmamaktadır. Bu cevaplar doğrultusunda halk odaklı hizmet anlayışımız ile belediyemizin karşıt görüşüne saygı duyulmadan yapılan bu tür yayınlar, basın yayın etiği ile bağdaşmamaktadır. Bu tür yayınlara karşı hukuki ve cezai yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadeleri yer aldı.Van Bölge Gazetesi Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 15:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER