banner31

Büyükşehir 20 adet halk otobüsü için ihaleye çıkıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu taşıma hizmeti verecek 20 adet özel halk otobüsü (H Plakalı) için ihaleye çıkıyor.

Büyükşehir 20 adet halk otobüsü için ihaleye çıkıyor

Van'da toplu taşıma kalitesini artırmak için alternatif çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, mevcut 43 güzergâh ve yeni belirlenecek güzergâhlarda çalıştırmak üzere 10 yıllığına 20 adet özel halk otobüsü kiralama ihalesi gerçekleştirecek.

1 Eylül 2021 Saat: 10.30’da Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale için başvuru şartnamesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınabilecek.

En az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç şartı aranan ihaleye katılım şartları ve istenen evraklar ise maddeler halinde açıklandı:

1. Gerçek Kişiler İçin:

a. T.C. kimlik kartı fotokopisi.

b. Adli sicil kayıt belgesi.

c. Noter tasdikli imza beyannamesi.

d. Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.

2. Tüzel Kişiler İçin:

a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. (şirket yetkilisinin)

b. Adli sicil kayıt belgesi. (şirket yetkilisinin)

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

d. Noter tasdikli imza sirküsü. (şirket yetkilisinin)

e. Şirket yetkilisinin yetki belgesi.

f. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f ve g’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.)

g. Tebligat için adres göstermesi, şirketin adını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa faks numarasını içeren teklif sahibince (şirket yetkilisince) imzalanmış dilekçe.

3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır).

4. Şartnamede yazılı muhammen bedellere göre en az % 3 (6.150,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır).

5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.

6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi.

7. Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 250,00 TL (iki yüz elli TL) karşılığında alınabilir.

8. İhale üzerine kaldığında U.D.B.' nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.

9. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak).

10. Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.

11. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedelinin %25'i + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. Geriye kalan ihale bedelinin tutarı eşit taksitler halinde 60 ay taksit ile ödenecektir.

12. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı hatlarda/güzergâhlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü olarak çalışacaktır.

13. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 01/09/2021 Çarşamba günü saat 10:30 Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN)toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

14. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.

15. İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

16. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır”

Van Bölge Gazetesi Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER